Potvrdenie objednávky
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

Stornovanie objednávky
Každú objednávku je možné do 12 hodiny nasledujúceho dňa zrušiť bez poplatku a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze odoslania je možné iba po dohode s dodávateľom. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku” (tovar “nie je skladom”), ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu alebo Vás budeme kontaktovať telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Bez udania dôvodu.
Hodnota objednaného tovaru je nižšia ako 20,00 eur.
Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky aj v prípade ak si objednávateľ zvolí osobný odber ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 5 dní od oznámenia o tom, že objednávka je pripravená na vydvihnutie.

Dodávka tovaru

Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.).

Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodávateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípade potreby návod na používanie výrobku.

Rozvoz tovaru zaisťujeme max. do 100km vzdialenosti od sidla predávajúceho. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Výmena tovaru
V prípade potreby Vám do 14 dní nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh tovaru. Tovar je potrebné vrátiť osobne predávajúcemo na adresu Komárňanská 163, Dolný Štál. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

Odstúpenie od zmluvy
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho)
V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale,
tovar nesmie byť použitý,
tovar musí byť nepoškodený,
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
zašlite spolu s dokladom o kúpe.
tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru predávajúcim.
v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 Ochrana osobných údajov
Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.